Statuto OCA

STATUTEN van de vereniging

ORGANISACION CABALLISTA ARUBANO

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

 1. De vereniging is genaamd: “Organizacion Caballista Arubano”. De naam “Organizacion Caballista Arubano” wordt kortheidshalve aangeduid als O.C.A.
 2. In het internationaal verkeer kan zij zich tevens bedienen van de naam “Organización Caballista Arubano”.
 3. De O.C.A. is gevestigd te Aruba, en aangegaan voor onbepaalde tijd, aanvangende de dag van oprichting, zijnde 20 mei 1985

DOEL

Artikel 2

De O.C.A. stelt zich ten doel de beoefening van de paardensport in de ruimste zins des woords te bevorderen en meer algemeen te maken, en concentreert zich daarbij in het bijzonder op de jeugd.

MIDDELEN

Artikel 3

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door:

 1. het bevorderen van de oprichting van paardrijverenigingen;
 2. de scholing en vorming van ruiters en het houden van geregelde theoretische oefeningen;
 3. het uitschrijven en organiseren van zowel lokale als internationale wedstrijden,
 4. het organiseren van demonstraties;
 5. het organiseren van paardenparades;
 6. het deelnemen aan wedstrijden, georganiseerd door andere internationale paardrijbonden in het buitenland;
 7. het opzetten en administratie houden van het officiele stamboek voor paarden, muilezels en ezels;
 8. het maken van propaganda voor de paardrijsport, als middel tot volksopvoeding en ontspanning;
 9. het doen verspreiden van kennis betreffende zaken aangaande paardrijden, middels publicaties, lezingen, congressen, seminars en cursussen;
 10. het invoeren van tijdschriften, boeken, videos, DVD’s, instructiematerialen en tuigmakerswerk voor haar leden;
 11. het opleiden van jury (judges), instructeurs en ander technisch personeel, noodzakelijk voor het organiseren van paardrijwedstrijden;
 12. het onderhouden van betrekkingen met zowel lokale als internationale organisaties die op hetzelfde of aanverwante terreinen werkzaam zijn;
 13. het bijeenbrengen van fondsen teneinde het doel te bereiken;
 14. alle overige haar ten dienste staande wettige middelen.

GELDMIDDELEN

Artikel 4

 1. De geldmiddelen van de O.C.A. bestaan uit: a. contributies van gewone en individuele leden; b. hetgeen uit schenking, erfenis, legaat en dergelijke wordt verkregen; c. subsidies; d. eenmalige zowel als periodieke donaties; e. de inkomsten uit activiteiten welke de doelstellingen van de O.C.A. ondersteunen; f. opbrengsten van de verkoop van materiaal en publicaties; g. andere inkomsten langs wettige en geoorloofde weg verkregen.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 5

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

LEDEN

Artikel 6

 1. De O.C.A. bestaat uit: a. gewone leden; b. buitengewone leden; c. jeugdleden; d. donateurs; e. ereleden.
 2. Gewone leden zijn de te Aruba gevestigde rechtspersonen of in Aruba woonachtige natuurlijke personen die de leeftijd van achttien (18) jaren hebben bereikt, die één of meer paarden in Aruba in eigendom bezitten en die zich door middel van een schriftelijk verzoek tot het bestuur hebben gewend en als zodanig zijn aangenomen.
 3. Buitengewone leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien (18) jaren hebben bereikt, die de paardrijsport beoefenen en die zich door middel van een schriftelijk verzoek tot het bestuur hebben gewend en als zodanig zijn aangenomen.
 4. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien (18) jaren nog niet hebben bereikt, die de paardrijsport beoefenen en die zich door middel van een schriftelijk verzoek tot het bestuur hebben gewend en als zodanig zijn aangenomen.
 5. Donateurs zijn zij die de O.C.A. steunen door het storten van een jaarlijkse, door de Algemene Ledenvergadering te bepalen, geldelijke bijdrage en door het bestuur als zodanig zijn aangenomen.
 6. Ereleden zijn zij die, op de wijze als bepaald in artikel 7, als zodanig zijn benoemd.

ERELEDEN

Artikel 7

 1. Op voorstel van het bestuur van de O.C.A. kunnen personen tot erelid worden benoemd.
 2. Als zodanig zijn alleen benoembaar zij, die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de O.C.A. en/of voor het paardrijden in het algemeen.
 3. De benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Ereleden zijn van contributiebetaling vrijgesteld.
 5. Aan ereleden wordt de mogelijkheid geboden ledenvergaderingen bij te wonen, doch zij hebben er geen stemrecht.

SCHORSING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 8

 1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste zes maanden, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de O.C.A. in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Artikel 9

Het lidmaatschap eindigt door:

 • a. De ontbinding of faillissement van een rechtspersoonlijkheid bezittend lid;
 • b. Schriftelijke opzegging namens of door het lid aan het bestuur met inachtneming van een termijn van maximaal één maand en tevens met inachtneming van het bepaalde in lid 2, ter bepaling van het bestuur;
 • c. Schriftelijke opzegging namens de O.C.A., door het bestuur, op de gronden en de wijze vermeld in artikel 10 van deze statuten;
 • d. Ontzetting namens de O.C.A., door het bestuur, op de gronden en wijze vermeld in artikel 11 van deze statuten; Opzegging van het lidmaatschap namens of door het lid geschiedt schriftelijk bij de secretaris, die de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk bevestigt. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met ingang van elk door hem gewenst tijdstip, doch blijft contributieplichtig tot en met het einde van het kwartaal, waarin het zijn lidmaatschap beëindigt. Bij opzegging of ontzetting door de O.C.A., eindigt de verplichting tot het betalen van contributie op de laatste dag van het kwartaal ten tijde van de opzegging of ontzetting.

OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP NAMENS DE O.C.A.

Artikel 10

 1. Het bestuur kan het lidmaatschap van een lid opzeggen na behoorlijke herhaalde schriftelijke aanmaning, wanneer dat lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de O.C.A. niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 2. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
 3. Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de algemene ledenvergadering open.
 4. De algemene ledenvergadering zal binnen dertig dagen na ontvangst van het beroepschrift een besluit nemen, met tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 6. Het geschorste lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot opzegging wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

ONTZETTING VAN EEN LID NAMENS DE O.C.A.

Artikel 11

 1. Onzetting kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, wettelijke bepalingen, reglementen of besluiten van de O.C.A. handelt, of de O.C.A. op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
 3. Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de algemene ledenvergadering open.
 4. De algemene ledenvergadering zal binnen dertig dagen na ontvangst van het beroepschrift een besluit nemen, met tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 6. Het geschorste lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot ontzetting wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

CONTRIBUTIE

Artikel 12

 1. Leden zijn een jaarlijkse contributie aan de O.C.A. verschuldigd, welke in tenminste vier termijnen dient te worden voldaan. Elk betaalbaar aan het begin van het kwartaal.
 2. De jaarlijkse contributie voor de verschillende categorieën leden wordt bepaald bij huishoudelijk regelement, evenals de minimum bijdrage voor donateurs.

ORGANEN

Artikel 13

 1. De O.C.A. kent de volgende organen: a. het bestuur, dat belast is met het beleid en beheer van de O.C.A.; b. de algemene ledenvergadering, bestaande uit vertegenwoordigers van de gewone leden en de buitengewone leden; c. commissies, die door het bestuur in het leven worden geroepen ter uitvoering van specifieke werkzaamheden.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14

 1. In de Algemene Ledenvergadering worden de gewone leden, zijnde rechtspersonen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder (a), vertegenwoordigd door ten hoogste drie natuurlijke personen.
 2. De namen van deze vertegenwoordigers dienen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering, door middel van een schriftelijke machtiging van het lid, aan de secretaris worden overgelegd.
 3. Een bestuurslid van de O.C.A. kan ter Algemene Ledenvergadering niet als vertegenwoordiger van een lid optreden.
 4. De vertegenwoordigers van de leden moeten aan de volgende vereisten voldoen: a. ingezetene zijn van Aruba; b. meerderjarig zijn in de zin der wet; c. in het volle bezit zijn van hun civiele en politieke rechten.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 15

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle in artikel 6 genoemde leden. De voorzitter van de O.C.A. leidt de Algemene Ledenvergaderingen, terwijl bij diens afwezigheid of ontstentenis de vice-voorzitter de vergadering zal leiden. Bij afwezigheid van bedoelde functionarissen zullen de overige bestuursleden uit hun midden een leider aanwijzen. Indien geen enkel bestuurslid aanwezig is, zal de Algemene Ledenvergadering zelf uit haar midden een leider aanwijzen. Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde, worden door de secretaris of door de tweede secretaris notulen gehouden. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand december de Algemene Ledenvergadering (de jaarvergadering) gehouden. De agenda van de Algemene Ledenvergadering dient als punten van behandeling tenminste te vermelden:

 1. goedkeuring der notulen van de vorige vergadering;
 2. jaarverslag van de voorzitter;
 3. jaarverslag van de secretaris;
 4. jaarverslag van de penningmeester;
 5. verslag van de kascommissie;
 6. verslagen van de commissies en/of deskundigen;
 7. benoeming van een kascommissie tot onderzoek van het eerstvolgende financiële jaarverslag van de penningmeester;
 8. vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
 9. bepaling van het door het bestuur te voeren beleid voor het komende verenigingsjaar. Goedkeuring van de in het vorige lid onder (a) tot en met (f) genoemde verslagen en bijbehorende bescheiden door de Algemene Ledenveragdering strekt het bestuur tot décharge. Om de drie jaren zal de jaarvergadering tevens dienen om voor de eerstvolgende bestuurstermijn een nieuw bestuur te kiezen.

Artikel 16

 1. De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van teminste 21 dagen.
 2. Voorstellen van de leden betreffende de agenda moeten in het bezit zijn van de secretaris niet later dan 14 dagen voor de vergadering. De definitieve agenda, vergezeld van de relevante documenten, worden tenminste 7 dagen voor de dag der vergadering aan de leden toegezonden.
 3. De oproeping tot het bijwonen van ledenvergaderingen geschiedt schriftelijk aan het laatst bekende adres van het lid en kan geschieden per brief, telegram, telefax, e-mail of telex.
 4. De Algemene Ledenvergadering kan slechts rechtsgeldig beslissen omtrent die punten welke op de agenda voorkomen.
 5. De Algemene Ledenvergadering kan slechts rechtsgeldig beslissen indien tenminste de meerderheid van haar leden aanwezig is.
 6. lngeval ter vergadering geen quorum aanwezig is, wordt, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, de Algemene Ledenvergadering opnieuw opgeroepen tenminste zeven dagen doch uiterlijk 21 dagen na de voorgaande vergedering en alsdan kan de Algemene Ledenvergadering rechtsgeldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

BUITENGEWONE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 17

 1. Buitengewone ledenvergaderingen zullen worden gehouden als het bestuur dit wenselijk acht, of op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen, van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een derde gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering.
 2. Na ontvangst van een verzoek als in het vorige lid bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een Buitengewone Ledenvergadering binnen een termijn van niet langer dan 21 dagen, ter verhandeling van tenminste de onderwerpen waarvoor de vergadering is verzocht.
 3. lndien het bestuur binnen de in het vorige lid genoemde termijn niet aan dit verzoek voldoet, zijn de betrokken leden gerechtigd zelf een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven, op de wijze als bepaald in artikel 16.
 4. De bepalingen van artikelen 14, 15 lid 1, 15 lid 2, 15 lid 3 en 19 zijn van overeenkomstige toepassing.
 5. In spoedeisende gevallen kan het bestuur bij de oproep van een Buitengewone Ledenvergadering van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, afwijken, mits de leden tenminste drie dagen voor de vergadering in kennis worden gesteld van de agenda. In dergelijke gevallen dient de oproep tevens te worden bekendgemaakt in tenminste één veelgelezen lokaal verschijnend dagblad.

STEMRECHT

Artikel 18

 1. Tijdens de Ledenvergaderingen zijn de leden, genoemd in artikel 6, eerste lid, onder (a) en (b) bevoegd het stemrecht uit te oefenen.
 2. Leden, genoemd in artikel 6, eerste lid, onder (c), (d) en (e) hebben ook toegang tot de vergadering. Zij hebben geen stemrecht, doch wel een adviserende stem.
 3. Van het stemrecht kan slechts gebruik gemaakt worden door leden die aan hun contributieverplichting hebben voldaan.
 4. Gewone leden, genoemd in artikel 6, eerste lid, onder (a), zijn tijdens Ledenvergaderingen bevoegd tot het uitbrengen van drie (3) stemmen, terwijl buitengewone leden genoemd in artikel 6, eerste lid, onder (b) bevoegd zijn tot het uitbrengen van één (1) stem.

STEMMING

Artikel 19

 1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en hiertegen door geen der ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden bezwaar wordt gemaakt.
 2. Over voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 3. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. lndien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die de twee hoogste stemmenaantallen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. lndien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 4. Onder stemmen worden uitsluitend verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden hieronder niet gerekend.
 5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. lndien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigd aanwezig lid dit verlangt.

BESTUUR

Artikel 20

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) en hoogstens negen (9) natuurlijke personen, door de Algemene Ledenvergadering gekozen uit: a. meerderjarige afgevaardigden van gewone leden of buitengewone leden; b. personen welke zich verdienstelijk gemaakt hebben of wensen te maken voor de paardrijsport in het algemeen;
 2. De kandidaatstelling van bestuursleden gaat uit van het bestuur van de O.C.A. of van een gewoon lid.
 3. De kandidaatstelling van bestuursleden dient schriftelijk te geschieden en dient uiterlijk veertien dagen voor de Algemene Ledenvergadering in het bezit te zijn van de secretaris.
 4. Het bestuur bestaat tenminste uit: a. een voorzitter; b. een vice-voorzitter; c. een secretaris; d. een penningmeester; e. een tweede secretaris of tweede penningmeester;
 5. De functionarissen genoemd onder lid 4 sub a, c en d vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat leiding geeft aan de dagelijkse werkzaamheden van de O.C.A. .
 6. In geval van een staking der stemmen in een bestuursvergadering, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.
 7. Het bestuur wordt gekozen voor een periode van drie verenigingsjaren, doch is na afloop daarvan terstond herkiesbaar.
 8. Indien een bestuurslid tussentijds is gekozen, treedt het tegelijkertijd met de overige bestuursleden af.
 9. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen.
 10. De overige leden van het bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering als zodanig gekozen, waama onderling de functies worden verdeeld.
 11. De coördinatoren van de commissies, als bedoeld in artikel 23, bekleden uit hoofde van hun functie de functie van commissaris binnen het bestuur.
 12. De wijze van verkiezing en aftreding van het bestuur wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement.

ONTSLAG EN SCHORSING VAN BESTUURSLEDEN

Artikel 21

 1. Een bestuurder is te allen tijde bevoegd zelf ontslag te nemen, mits zulks schriftelijk geschiedt. Het bestuurslid kan verzocht worden bij diens verzoek tot ontslag voldoende tijd in acht te nemen om lopende werkzaamheden naar behoren af te handelen.
 2. Een bestuurslid kan te allen tijde door een daartoe genomen besluit van een ledenvergadering, afhankelijk van de ernst der geconstateerde feiten en omstandigheden, worden ontslagen of geschorst. Het besluit tot schorsing of ontslag dient te zijn genomen door ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Alvorens tot een beslissing te komen, hoort de ledenvergadering eerst het betrokken bestuurslid.
 4. Ontslag geschiedt bij schriftelijke geheime stemming.
 5. In geval van schorsing van een bestuurslid zal de Algemene Ledenvergadering binnen zes weken het geschorste bestuurslid horen en besluiten tot ontheffing van de schorsing, danwel tot ontslag van het desbetreffende bestuurslid. Een schorsing die niet binnen zes weken gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

BESTUURSLEDEN EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 22

 1. Het bestuur heeft de leiding van de O.C.A. en is, met inachtneming van de statuten, bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, die het voor de verwezenlijking van het doel noodzakelijk of wenselijk acht.
 2. De O.C.A. wordt in en buiten rechte mede vertegenwoordigd door tenminste twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk, met dien verstande dat de penningmeester voor het aangaan van verbintenissen tot een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag ook alleen bevoegd is.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 23

1 De verdere bepalingen de O.C.A. betreffende, worden geregeld bij huishoudelijk reglement, dat niet met de wet of deze statuten in strijd mag zijn. 2 Het huishoudelijk reglement wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

COMMISSIES

Artikel 24

 1. Het bestuur kan, ter uitvoering van specifieke werkzaamheden, commissies instellen en benoemt daarvan de leden.
 2. Het bestuur kan voor de samenstelling van de commissies niet-bindende voordrachten ontvangen van de leden.
 3. De commissies bestaan uit minimaal twee (2) en maximaal negen (9) leden.
 4. De leden van de commissie kiezen uit hun midden een coördinator.
 5. De coördinator van de commissie bekleedt, uit hoofde van zijn functie, de functie van commissaris in het bestuur van de O.C.A. Hij brengt periodiek verslag uit aan het bestuur van de werkzaamheden van de commissie.
 6. De commissies worden met een bepaalde opdracht benoemd.
 7. De regels met betrekking tot het functioneren van de commissies worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.
 8. De leden van de commissies kunnen te allen tijde, bij schriftelijk en gemotiveerd besluit van het bestuur, worden geschorst of ontslagen.

DESKUNDIGEN

Artikel 25

1 De O.C.A. kan zich in haar werkzaamheden doen bijstaan en adviseren door deskundigen. 2 Tijdens ledenvergaderingen kan aan deskundigen de mogelijkheid worden geboden aanwezig te zijn en te participeren, doch zij hebben er geen stemrecht. 3 De wijze van benoeming van deskundigen, hun werkzaamheden en overige bevoegdheden, worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Artikel 26

 1. In de statuten van de O.C.A. kan wijziging worden gebracht door een besluit van een Algemene of Buitengewone Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toezenden.
 3. Een besluit tot wijziging der statuten behoeft ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten minste 2/3 van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet 2/3 van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan kan binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden worden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, kan worden besloten, ongeacht het aantal tegenwoordigde of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING

Artikel 27

 1. Is de ledenvergadering van oordeel dat het doel van de O.C.A. niet of niet meer voldoende zal kunnen worden verwezenlijkt, dan kan het de ontbinding van de O.C.A. constateren. Zodanig besluit aangaande ontbinding wordt genomen overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande artikel.
 2. lngeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de ten tijde daarvan fungerende bestuursleden. Met betrekking tot de liquidatie behouden de statuten ook ten aanzien van de voorziening in vacatures overeenkomstige toepassing.
 3. Aan hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de ontbonden O.C.A. overblijft, wordt (met inachtneming van het bepaalde in artikel 1680 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba) op door de Ledenvergadering te bepalen wijze een bestemming gegeven, ten behoeve van een doel, dat zoveel mogelijk met de geest van het doel van de O.C.A. in overeenstemming is.

SLOTBEPALING

Artikel 28

 1. In alle gevallen, waarin deze statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de Algemene Ledenvergadering.
 2. Deze statuten treden in werking onmiddelijk na hun goedkeuring door de Gouveneur van Aruba.

Gedaan te Aruba, op ………………….. 2006.